Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandeld therapeut uw privacy waarborg. Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation. Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie- of coaching-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat.

AVG in deze praktijk – de hoofdlijnen

 • De therapiepraktijk

In mijn praktijk worden door mij diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om de therapeutische behandeling, dossier verplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen. Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden, dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden. Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar.

 • U als betrokkene

U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

U bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven

AVG in deze praktijk hieronder nader uitgewerkt

 1. Beveiliging digitale gegevens.
 2. Uw persoonsgegevens in onze administratie.
 3. Uw persoonlijke gegevens in een dossier.
 4. Uw gegevens op de nota.
 5. Privacy aan de voordeur.
 6. Privacy in de wachtkamer.
 7. Privacy in de spreekkamer.
 1. Beveiliging digitale gegevens.

Beveiliging website: De website heeft een SSL certificaat . Dat betekent dat alle door uw ingevulde gegevens uitsluitend voor mij inzichtelijk zijn. De WiFi verbinding wordt niet gedeeld anderen. Ook alle apparatuur (computer, scanner, printer) zijn met degelijke wachtwoorden beveiligd. De digitaal opgeslagen dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord wat uitsluitend bij mij bekend is.

 • Uw persoonsgegevens in onze administratie

Wij zijn verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toont u ons uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs.
We doen ons best om de privacy van de client te waarborgen. Dit betekent onder meer: zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben uw gegevens.

De gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: het bijhouden van ons klantenbestand, het versturen van e-mails betreffend diverse kwesties, het in algemeen contact met u opnemen. Een deel van de gegevens uit een dossier wordt gebruikt voor de administratie, zodat een administrateur een factuur kan opstellen, het dossier actueel kan houden en/of verwerken.

 • Uw persoonlijke gegevens in een dossier

Uw persoonsgegevens staan in een dossier. Dit dossier bevat digitale aantekeningen ,alsmede de persoonlijke, handgeschreven aantekeningen van elke sessie door de therapeut. De handgeschreven werkaantekeningen en het ingevulde intake formulier worden bewaard in een afsluitbare kast in het kantoor van de therapeut. Na afloop van de behandeling worden ook de handgeschreven aantekeningen in dit dossier bewaard. Deze werk-aantekeningen kunnen niet worden ingezien door de cliënt.

Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Ik val als therapeut onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.  Pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden.

U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij uw therapeut.

Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

 • Uw gegevens op de nota

Voor elke sessie ontvangt u een nota. Op de zorgnota staan de volgende gegevens op: uw naam, adres en woonplaats ; uw geboortedatum ; datum van de behandeling; korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’; kosten van het consult.

De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met een eventuele vergoedende instantie.

Wanneer uw werkgever de nota betaalt, dan raakt uw naam en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en dus nooit opvraagbaar( zonder uw toestemming) is door de betalende partij.

Een nota voor personal coaching bevat uitsluitend de gegevens die u of uw bedrijf daar op vermeld wilt zien, maar geen inhoudelijke informatie over de behandeling.

U kunt aangeven of u de nota uitgeprint overhandigd wenst te ontvangen, of dat u deze in PDF via de mail wilt ontvangen. In het laatste geval kunt u aangeven of dit per gewone mail kan, of dat u dit via onze beveiligde mailbox naar uw beveiligde mailbox wil laten verzenden, al dan niet voorzien van encryptie.

 • Privacy aan de voordeur.

De praktijk bevindt zich in een alleenstaande huis, daar komt u via de achterkant van het woonhuis bij. Ik streef er naar dat u geen andere straatbewoners tegenkomt. Er is genoeg ruimte tussen de consulten zodat u gaan andere cliënten tegenkomt.

 • Privacy in de wachtkamer

Er is een mogelijkheid om even te wachten in de hal als u veel te vroeg bent. Ik streef ernaar dat u in de wachtruimte geen andere mensen tegenkomt. Indien dit door omstandigheden toch gebeurt, dan bespreek ik met u, wat de mogelijkheden zijn om dit eventueel te voorkomen mocht u dat wensen.

 • Privacy in de spreekkamer.

Mijn functie als therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.

In speciale omstandigheden en uit ethische overweging ben ik verplicht het beroepsgeheim te verbreken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.